About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Jiang Tai Lou born in Qiyang, Hunan Province in 1941. He is now a member of the Chinese Artists Association.
He has an early passion for painting. Since he was born in a poor family, he could not afford to attend any art institute. Fortunately, he was able to learn and build up a strong fundation on basic skills under guidance from his mentor, Mr. Yuan Xianzhi. Later, he set on his artistic path of Gongbi figures under the influence of famous painter, Mr. Chen Baiyi. His works are fresh, lively, bold and impressive. In the mean time, he also does caricature. Up until now, 20 sets of his caricature creations have been published and exhibited.

HN03-011
Popping Maize

HN03-020
Go to the Market

HN03-033
Fragrance from Orchard

HN03-025
A New - Born Cow

HN03-036
A Country and His Doggy

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116