About Us   Gallery   Service   Contact Us  
      

Chan Kau On
Chen Baiyi
Chen Yongqiang
Du YingQiang
Feng chiang - jiang
Feng DaZhong
Feng Linzhang
Feng Yiming
Guan Yuliang
He Jiaying
Hu Yongkai
Jiang Chun
Jiang Enlian
Jiang Tai Lou
Ko Nam
Lam Wufui
Liang Peilong
Liang Yan
Liang Yehong
Li Yongwen
Lin Decai
Lin Yong
Liu Maoshan
Ma Xiguang
Mi Chunmao
Peng Xiancheng
Qi Zhao Fan
Qin Tianzhu
Shen Dao - hong
Shi Qi
Song Di
Song Yu - Hui
Sun Jianlin
Wang Mingming
Wang You Wei
Wang Youzheng
Wang Qingsheng
Wu Jiafu
Xu Xi
Xue Liang
Yang Peng
Yang Yanwen
Yao Kui
Ye Qiqing
Yung On Ning
Zhang Bu
Zhang Guang
Zhao Wuchao
Zhao Fu
Zhao Zhunwang
Zhong Rurong
Zhou Zhongyao
Zhu Xunde
Zou Chuanan
 
  Zhou Zhongyao was born in Changsha, Hunan Province in 1945. He is now member of Hunan Branch of Chinese Artists Association.
He is devoted to the study and creation of gongbi paintings of flowers-and-birds. His works are natural, in proper perspective, mysterious and have good lighting effects. He stresses the integration of subject with background and expands the capacity of his picture. His paintings are fresh and exquisite, and give people much food for thought. His works were put on display in France, Japan, Singapore, South Korea, Taiwan and Hong Kong. His achievements in art have been included in "Directory of Famous Painters in Modern China" and "Directory of Famous Contemporary Painters of China"

HN11-105
Summer Day

HN11-119
Fragrance

HN11-053
Splendid Beauty

HN11-127
In Blossom

HN11-114
Affection

HN11-16
Natural Wonder

HN11-17
Partner

HN11-K
Jade and Fragrance

HN11-170
Fragrance Spreading

HN11-123
Autumn Sun

HN11-173
The Elegant Night

Flat A, 14/Floor, Sum Lung Industrial Bldg., 11 Sun Yip St., Chaiwan, HK
Tel. : (852) 2896 7800
Fax. : (852) 2515 0448 / 2896 7116